Skjemaer og rapporter

Her kan du laste ned skjemaer til daglig bruk i ditt skogbruk. Alle skjema er i pdf-format, og krever Acrobat Reader. Her finnes også Veritas-revisjoner av Norsk Skogsertifisering.

NB! Hvis du ønsker en Excel-/Word-versjon av hvert enkelt skjema, henvend deg til Norsk skogsertifisering direkte.

Føre-var skjemaer

Sikkerhetsregler ved hogst mot nøkkelbiotop eller annet følsomt område
Føre-var-skjema Standard
Føre-var-skjema Vestfold / Telemark
Ledelsens gjennomgang - rutine
Ledelsens gjennomgang - skjema

Annet

Miljøpolitikk
Disposisjon til landskapsplan
Risikovurdering - skjema
Rammeavtale entreprenør
Avtale om skogsdrift
Brosjyre: Skogbruk ved vann
Notat: Hensyn til rovfugl og ugler
Rapportering av hogst - skjema