Linker

Her er noen aktuelle linker til ulike sider om miljøinformasjon:

Artsdatabanken

Artskart

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Norsk Rødliste for arter 2010 finnes her. Skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Her kan du søke i Rødlistedatabasen direkte. Bruk søkebasen for Artskart for å se eiendomsvise forhold. Husk i så fall å fjerne rødlistekategorier som ikke er spesielt truet eller mangler informasjon.
Norsk rødliste for naturtyper 2011

Norsk rødliste for naturtyper 2011 er en vurdering av risikoen for at naturtyper kan forsvinne. I alt er 80 naturtyper rødlistet, 40 i en kategori som tilsier at de er truet.

Linken fører til side hvor man gratis kan laste ned rødlista.

Kulturminnesøk Den første samlete oversikt over fredete kulturminner i Norge. Kulturminnesøk er basert på riksantikvaren sin kulturminnedatabase Askeladden.
Askeladden Riksantikvaren sin database som inneholder data og opplysninger om objekter som er fredet (eller er i en fredningsprosess) etter kulturminneloven.
Naturbase Her kan du se data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har registrert. vedr. områder som er vernet, eller foreslått vernet, etter naturvernloven og viltloven, viktige naturtyper m.v.
Kilden Kartklient fra Norsk insitutt for skog og landskap som samler alle kartdata fra Skog og landskap på et sted. Her finnes også MIS. I Kilden finner du også kartdata fra Riksantikvaren (arkeologiske kulturminner) og Direktoratet for naturforvaltning (verneområder og kulturlandskap).
Soppdatabase Side fra UiO, Tøyen
Mosedatabase Side fra UiO, Tøyen
Lavdatabase Side fra UiO, Tøyen
Miljøstatus i Norge Inneholder bl.a. den norske "rødlista", forurensning, friluftsliv m.m.
Norges geologiske undersøkelser NGU sine sider bl.a. med geologiske kart og baser
Den virtuelle floraen En tjeneste fra det Naturhistoriske Riksmuseet i Sverige
Gårdskart Gårdskart viser kart over arealressurser, og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.
Norge i bilder Detaljerte bilder av Norge fra luften. Fra Statens Kartverk.
Google Earth Tjeneste med detaljbilder over hele kloden. For å bruke Google Earth må du laste ned et program som installeres på din PC.
Lovdata Lovdata inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts og lagmannsrettsavgjørelser.
Regelhjelp.no Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.
Miljøregistrering i Skog (MiS) Skog og Landskap og Skogbrukets Kursinstitutt har laget en egen side som presenterer alle artikler som er laget i forbindelse med MiS-prosjektet.
Skogbrukets klimakalkulator En kalkulator der du som skogeier kan finne ut hvilken innsats skogen din gjør i kampen for et bedre klima. Ved å fylle inn riktige data fra din skogbruksplan, gir kalkulatoren også en tilstandsrapport og råd om hva som skal til for at den aktuelle skogen kan bli en enda mer effektiv CO2-fanger. Utviklet av Det norske Skogselskap i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt

Se eiendom Karttjeneste der en kan søke på adresse, gnr/bn og få vist eiendommen/enheten på kart

Savner du en link til en nyttig side? Tips oss!